Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Yhteistoimintaneuvottelut
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Onko työnantajasi ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut? Pohditko, mitä tämä kaikki tarkoittaa juuri sinulle? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi mitä tulee muistaa ja miten yhteistoimintaneuvottelut etenevät.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Omaluottamusmies-sivustolta löydät tarkat ohjeet miten edetä. Olethan jo ammattiliiton sekä työttömyyskassan jäsen? Muista, että liittosi tarjoaa neuvontaa ja eväitä paitsi neuvotteluihin myös työnhakuun sekä urasuunnitteluun.

Menikö henkilökohtaiseksi? Liity liittoon.

YT-neuvottelut Pähkinänkuoressa

Neuvotteluesitys

 • Annettava kirjallisesti
 • Viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista
 • Tiedonsaantioikeus

Yt-neuvottelut

 • Neuvottelujen kesto riippuu siitä, millaisia toimenpiteitä työnantaja harkitsee

Päätökset

 • Päätökset saa tehdä vasta kun neuvottelut ovat päättyneet
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Neuvotteluesitys

Harkitessaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista.

YT-neuvottelut

Neuvotteluaika on 14 päivää, kun

 • työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään
 • enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään
 • myös kun neuvotteluaika olisi muutoin 6 viikkoa, mutta työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vain 21-30 työntekijää

Neuvotteluaika on 6 viikkoa kun työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään.

Tiedonsaantioikeus

Työnantajan tulee antaa yt-neuvottelujen kohteena oleville työntekijöille tai näiden edustajille käytettävissään olevat tiedot

 1. aiottujen toimenpiteiden perusteista
 2. alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
 3. selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät
 4. arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset pannaan toimeen

Päätökset

Työnantaja saa tehdä päätökset neuvottelujen kohteena olevista asioista vasta, kun neuvottelut ovat päättyneet.

Täytettyään neuvotteluvelvoitteensa työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille yleinen selvitys yt-neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä.

NEUVOJA PÖYTÄKIRJAAMISEEN

Yt-neuvotteluissa on tärkeää pitää pöytäkirjaa, jotta myöhemmin voidaan varmistaa, mitä asioita neuvotteluissa käsiteltiin, mitä sovittiin ja mitkä asiat jäivät erimielisiksi. Hyvä pöytäkirja on paikkansapitävä, tarpeeksi yksityiskohtainen ja mahdollisimman yksiselitteinen.

Kun yt-neuvottelut alkavat, sopikaa pöytäkirjan pitämisestä: kuka kirjaa pöytäkirjan ja milloin pöytäkirjat allekirjoitetaan.

Pöytäkirjoista on käytävä ilmi ainakin
1) Neuvottelun ajankohta
2) Neuvotteluun osallistuneet
3) Neuvottelujen tulokset
4) Eri mieltä olleiden kannanotot
• Katso, että pöytäkirjasta ilmenee, kuka sanoi ja mitä, ja ketkä päättivät ja mitä.
• Pöytäkirjassa ei ole hyvä käyttää passiiveja – sanojat ja tekijät selvästi näkyviin.
• Pöytäkirjan tulee vastata todellista keskustelun kulkua, eikä siihen kuulu lisätä tai siitä poistaa asioita, joista neuvotteluissa ei ole puhuttu.
• Jos olet työnantajan esittämistä asioista eri mieltä, kirjatkaa erimielisyys pöytäkirjaan.
• ÄLÄ ALLEKIRJOITA neuvottelupöytäkirjaa lukematta ja hätiköidysti – ota lisäaikaa!
• Työntekijää ei voida pakottaa allekirjoittamaan pöytäkirjaa, mutta allekirjoittamattoman pöytäkirjan todistusarvo jää heikommaksi kuin allekirjoitetun.
• Yt-neuvotteluiden päättämisen edellytyksenä ei ole se, että työntekijät hyväksyvät esimerkiksi viimeisen neuvottelun pöytäkirjassa vahvistuksen, jonka mukaan neuvottelut olisi käyty lainmukaisesti ja/tai työntekijät sitoutuvat olemaan riitauttamatta yt-neuvotteluja -> Älä allekirjoita tällaista lausetta sisältävää pöytäkirjaa, vaan kysy liitosta neuvoa.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Yksittäinen työntekijä osallistuu yt-neuvotteluihin vain jos työpaikalla ei ole häntä edustavaa henkilöstön edustajaa.
 • Oikeus saada henkilöstön edustajalta tietoa yt-neuvottelujen etenemisestä.
 • Voi esittää henkilöstön edustajan kautta vaihtoehtoja työnantajan harkitsemille toimenpiteille.

TYÖNANTAJA

 • Antaa neuvotteluesityksen henkilöstön edustajalle.
 • Käy neuvottelua henkilöstön edustajan kanssa 14 päivästä kuuteen viikkoon riippuen harkittavien toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta.
 • On velvollinen kertomaan yt-neuvotteluiden laadusta, laajuudesta ja perusteista, sekä antamaan arvion työnantajan harkitsemien toimien vaikutuksista ja ajasta, jonka kuluessa päätetyt toimet pannaan käytäntöön.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Käy neuvotteluja työnantajan kanssa ja tiedottaa neuvottelujen etenemisestä edustamilleen työntekijöille.
 • Esittää työnantajalle edustamiensa työntekijöiden kanssa harkittuja vaihtoehtoja työnantajan suunnittelemille toimenpiteille.

AMMATTILIITTO

 • Kouluttaa ja tukee henkilöstön edustajia.
 • Auttaa ja neuvoo tarvittaessa yksittäistä työntekijää.
 • Voi valvoa yt-prosessin lainmukaisuutta.
 • Tarjoaa tukea urasuunnittelussa.