Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Oletko aikeissa irtisanoutua tai saitko potkut? Pohditko, oliko irtisanomisesi lainmukainen? Tilanne on aina tavalla tai toisella haastava ja yksilöllinen, mutta kuitenkin mahdollisuus uuteen. Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi mitä tapahtuu kun työsuhde päättyy.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Työsuhteen päättyessä päättyy aina työntekijän ja työnantajan välinen sopimus. Omaluottamusmies kertoo työsopimuksen purkamiseen liittyvät pykälät ja mietittävät asiat, irtisanomisajan käytännöt ja molempien osapuolten velvollisuudet.

Uutta kohti? Liity liittoon.

Kun työsuhde päättyy

Irtisanominen

 • Lain mukaisista irtisanomisajoista voidaan sopia toisin
 • Irtisanomisaika enintään 6 kk

Irtisanomisaika

 • Tulee aina tarkistaa työsopimuksesta
 • Työsuhde jatkuu normaalisti irtisanomisajasta huolimatta päättymispäivään saakka

Työsuhde päättyy

 • Työsuhteesta johtuvat velvoitteet päättyvät ellei toisin ole sovittu

Kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus

 • Työsuhteen päättymisen jälkeisistä salassapito- ja kilpailukieltovelvollisuuksista sovittava erikseen
 • Kilpailukielto max. 6-12 kk (ks. poikkeukset alla)

Työttömyysturva

 • Ansiopäiväraha tai Kelan peruspäiväraha
 • Edellyttää ilmoittautumista työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi

Uusi työsuhde

 • Huomioitava mahdollinen edellisestä työsuhteesta johtuva kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Irtisanominen

Sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työsuhteen työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Työntekijä ei tarvitse työsuhteen irtisanomiselle erityistä perustetta. Työnantajan käytettävissä olevat irtisanomisperusteet on sen sijaan määritelty työsopimuslaissa, eikä työnantaja voi irtisanoa työsuhdetta muulla kuin laissa määritetyllä hyväksyttävällä perusteella.

Irtisanomisilmoitus on toimitettava henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Irtisanomisilmoitus olisi kuitenkin aina syytä antaa kirjallisesti ja pyytää työsuhteen toiselta osapuolelta kuittaus irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa, jos työsopimuksessa on sovittu irtisanomisehdosta.

Irtisanomisaika

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

Työnantajan irtisanoessa

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta
 3. kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta
 4. neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta
 5. kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Työntekijän irtisanoessa

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta

Usein irtisanomisaika on sovittu työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaiseksi. Osapuolet ovat kuitenkin voineet sopia irtisanomisajasta myös laissa säädetystä poikkeavasti. Tällöin yleisimmin käytetty irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kuukausi. Oma irtisanomisaika tulee aina tarkistaa työsopimuksesta.

Irtisanomisajalla työsuhde jatkuu edelleen normaalisti ja kaikki työnantajan ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvoitteet ovat edelleen voimassa vaikka työnantaja olisi vapauttanut työntekijän työvelvoitteesta.

Työsuhde päättyy

Työsuhteen päättyessä työnantajan ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvoitteet päättyvät. Eräät velvoitteet, kuten työntekijän kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus voivat kuitenkin jäädä voimaan, jos osapuolet ovat näin sopineet.

Kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus

Työsuhteen osapuolet voivat sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta, jos siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Tällaisella kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Samoin kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Kilpailukielto voi kestää korkeintaan 6 kuukautta. Kilpailukielto voi kuitenkin kestää korkeintaan 12 kuukautta, jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen kilpailukiellosta.

Kilpailukieltoon voidaan liittää vahingonkorvausehto tai vaihtoehtoisesti enintään 6 kuukauden palkkaa vastaava sopimussakko.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Kilpailukiellon keston rajoittaminen ja sopimussakon enimmäismäärä eivät koske työntekijää, jonka katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen tehtävään välittömästi rinnastettavassa asemassa.

Laissa ei ole säädetty työsuhteen päättymisen jälkeisestä salassapitovelvollisuudesta, mutta työsuhteen osapuolet voivat sellaisesta sopia. Salassapitovelvollisuuden laajuus riippuu sopimuksen sanamuodosta.

Työsuhteen päättyessä työntekijän tulisi aina tarkistaa onko hän sitoutunut kilpailukieltoon tai salassapitovelvollisuuteen ja miten nämä ehdot on sopimuksessa määritelty.

Työttömyysturva

Mikäli henkilöllä ei työsuhteen päätyttyä heti ole uutta työpaikkaa, on hänellä edellytysten täyttyessä oikeus työttömyyskorvaukseen (joko työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha tai Kelan maksama peruspäiväraha). Työttömyyskorvauksen saaminen edellyttää ilmoittautumista työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Uusi työsuhde

Edellisen työsuhteen päättymisen jälkeen alkavassa uudessa työsuhteessa noudatetaan uuden työsopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja. Uutta työsopimusta solmiessa on syytä muistaa mahdollinen edellisestä työsuhteesta johtuva kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus. Vaikka työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta ei olisi sovittu, ei kilpailevan työnantajan palvelukseen voi mennä vielä irtisanomisaikana, vaan vasta kun edellinen työsuhde on todella päättynyt.

 

Testaa, kestääkö irtisanomisesi päivänvalon!

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Työskentelee työsuhteen päättymiseen saakka, ellei työnantaja vapauta työvelvoitteesta.
 • Pidättäytyy kilpailevasta toiminnasta irtisanomisaikana ja työsuhteen päättymisen jälkeen (kilpailukielto), jos näin on erikseen sovittu.
 • Siirtää keskeneräiset työtehtävät muille työntekijöille työnantajan ohjeiden mukaisesti.

TYÖNANTAJA

 • Huolehtii työnantajavelvoitteistaan työsuhteen päättymiseen saakka.
 • Maksaa loppupalkan.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Auttaa erimielisyystilanteissa ja epäselvien asioiden selvittämisessä.
 • Neuvoo työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä.

AMMATTILIITTO

 • Antaa juridista neuvontaa työsuhteen päättymiseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.
 • Tarjoaa urapalveluita.