Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Työsuhde
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Tiedätkö millainen on työsuhteen elinkaari? Tunnistatko omat velvoitteesi? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi työsuhteen muodostumisen ja purkamisen perusteet.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Työsuhde on aina kahden kauppa. Perehdy siihen mihin olet sitoutunut. Omaluottamusmies-sivustolta löydät tietoa työsuhteen elinkaaresta, alusta loppuun.

Konnankoukkuja kahdelle? Liity liittoon.

Työsuhteen elinkaari

Työpaikkailmoitus

 • Määritellään tehtävässä vaadittavat ominaisuudet
 • Ei syrjiviä kriteerejä

Työhaastattelu

 • Selvitetään työnhakijan edellytykset suoriutua tehtävästä
 • Ei työhön liittymättömiä kysymyksiä

Työsopimus

 • Suositeltavaa tehdä kirjallisena

Koeaika

 • Vain työsuhteen alussa
 • Lähtökohtaisesti enintään 4 kuukautta (ks. poikkeukset alla)
 • Koeaikapurulla työsuhde päättyy heti

Työsuhde

 • Työntekijän velvollisuudet mm. lojaliteettivelvoite, kilpailukielto ja salassapito
 • Työnantajan velvollisuudet mm. työnjohto, yhdenvertaisuus ja työturvallisuus

Irtisanominen

 • Lain mukaisista irtisanomisajoista voidaan sopia toisin
 • Irtisanomisaika enintään 6 kk

Kilpailukielto- ja salassapitovelvollisuus

 • Työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto
  – Edellyttää aina perusteltua syytä
  – Kesto max. 6-12 kk
  – Vahingonkorvaus tai sopimussakko max. 6 kk
 • Työsopimuksella on voitu sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä salassapitovelvollisuudesta
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Työpaikkailmoitus

Työpaikkailmoituksessa määritellään ominaisuudet, jotka työnantaja katsoo olennaiseksi haettavana olevan työtehtävän kannalta. Työnantaja ei voi kuitenkaan esittää työpaikkailmoituksessa kriteerejä, jotka ovat syrjiviä. Työpaikkailmoituksessa ei voida siten määritellä, että tehtävään etsitään esimerkiksi miespuolista henkilöä, ellei tälle ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Työhaastattelu

Työpaikkahaastattelussa selvitetään työnhakijan edellytyksiä suoriutua haettavana olevasta työtehtävästä. Työnantaja ei saa haastattelussa kysyä työhön liittymättömiä kysymyksiä. Työnantaja ei saa kysyä työnhakijan mahdollisesta raskaudesta, perheenhuoltovelvoitteesta tai perhesuunnitelmista, eikä työnhakijalla ole myöskään velvollisuutta oma-aloitteisesti kertoa tällaisista asioista haastattelussa.

Työsopimus

Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista. Lue täältä lisää työsopimuksesta.

Työsuhde

Työntekijän velvollisuudet: Lojaliteettivelvoite, kilpailukielto ja salassapito

Työntekijän on tehtävä työtä työnantajalta saamiensa ohjeiden ja työnjohtomääräysten mukaisesti.

Työntekijällä on työsuhteen aikana lakiin perustuva lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä ei saa toimia työnantajan etujen vastaisesti.

Työntekijällä on työsuhteen aikana myös lakiin perustuva kilpailukieltovelvollisuus. Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa.

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työnantajan velvollisuudet: Työnjohto, yhdenvertaisuus ja työturvallisuus

Työnantajan on huolehdittava asianmukaisista työvälineistä ja työympäristöstä siten, että työntekijä voi suoriutua tehtävästään. Työnantajan on sekä johdettava että valvottava työtä.

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät tai asema huomioon ottaen perusteltua.

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta.

Koeaika

Työsuhteen alkuun voidaan sopia enintään 6 kuukautta kestävä koeaika (1.1.2017 lähtien). Jos työsuhde kestää alle 12 kuukautta, saa koeaika olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Mikäli työntekijä on koeaikana ollut perhevapaan tai työkyvyttömyyden vuoksi poissa työstä, on työnantajalla oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Uutta koeaikaa sovelletaan 1.1.2017 tai sen jälkeen tehtäviin työsopimuksiin. Koeajan enimmäispituuden muutoksella ei ole vaikutusta työehtosopimuksiin perustuviin lyhyempiin koeaikoihin. Mikäli työehtosopimuksessa on sovittu lyhyemmästä koeajasta, on sitä noudatettava.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Työsuhteen irtisanominen

Sekä työnantaja että työntekijä voivat irtisanoa työsuhteen päättymään irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisajan pituus voidaan sopia laissa säädetyistä irtisanomisajoista poikkeavaksi, joten irtisanomisaika on aina syytä tarkistaa omasta työsopimuksesta.

Työntekijä ei tarvitse työsuhteen irtisanomiselle erityistä perustetta. Työnantajan käytettävissä olevat irtisanomisperusteet on sen sijaan määritelty työsopimuslaissa eikä työnantaja voi irtisanoa työsuhdetta muulla kuin laissa määritetyllä hyväksyttävällä perusteella.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat ovat seuraavat:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta
 3. kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta
 4. neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta
 5. kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat:

 1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
 2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia toisin laissa säädetyistä irtisanomisajoista.

Salassapito ja kilpailukielto

Laissa ei ole säädetty työsuhteen päättymisen jälkeisestä salassapitovelvollisuudesta. Työsuhteen osapuolet voivat kuitenkin sopia tällaisesta salassapidosta.

Työsuhteen osapuolet voivat sopia työsuhteen päättymisen jälkeisestä kilpailukiellosta, jos siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Tällaisella kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Samoin kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa.

Kilpailukielto voi kestää korkeintaan 6 kuukautta. Kilpailukielto voi kuitenkin kestää korkeintaan 12 kuukautta, jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen kilpailukiellosta.

Kilpailukieltoon voidaan liittää vahingonkorvausehto tai vaihtoehtoisesti enintään 6 kuukauden palkkaa vastaava sopimussakko.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Kilpailukiellon keston rajoittaminen ja sopimussakon enimmäismäärä eivät koske työntekijää, jonka katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen tehtävään välittömästi rinnastettavassa asemassa.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ ANTAA TYÖPANOKSENSA

 • Tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.
 • Ei toimi työnantajan edun vastaisesti.
 • Pidättäytyy työsuhteen aikana kilpailevasta toiminnasta, eikä paljasta työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia.

TYÖNANTAJA KANTAA VASTUUN

 • Johtaa ja valvoo työn suorittamista.
 • Huolehtii asianmukaisista työvälineistä ja turvallisesta työympäristöstä.
 • Maksaa tehdystä työstä asianmukaisen palkan.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA TUKEE JA AVUSTAA

 • Auttaa erimielisyystilanteissa ja epäselvien asioiden selvittämisessä.
 • Ylläpitää porukan yhteishenkeä.
 • Neuvoo työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

AMMATTILIITTO AUTTAA

 • Tarkistaa työsopimuksen ja antaa mahdollisia parannusehdotuksia.
 • Antaa juridista neuvontaa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.
 • Hoitaa kollektiiviedunvalvontaa, joka heijastuu työsuhteen ehtoihin.