Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Työhyvinvointi
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Jaksatko töissä? Voitko hyvin? Onko työsi mielekästä ja turvallista? Työn sujumisesta on vastuu niin työnantajalla kuin työntekijälläkin. Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi mitä on työhyvinvointi ja mitä se pitää sisällään.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Omaluottamusmies auttaa sinua tarkastelemaan oman työsi kuormittavuutta ja ajattelemaan jaksamista.

Mikä fiilis? Liity liittoon.

Mitä on työhyvinvointi ja mitä se pitää sisällään? Kuka työntekijän hyvinvoinnista on vastuussa?

Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Työhyvinvointi

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden turvallisuudesta sekä henkisestä ja fyysisestä terveydestä työssä. Työnantajan tulee ottaa huomioon työolosuhteisiin ja työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat (esim. ikä, sukupuoli, ammattitaito ja kokemus).

Rajaavina tekijöinä yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen on otettava huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Myös poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta, toimivat rajaavina tekijöinä.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan tarkkailuvelvoite ulottuu työntekijän fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden ja terveyden ohella työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Tähän kuuluu myös työyhteisön tarkkailu mahdollisen työntekijöiden häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun havaitsemiseksi riittävän ajoissa, jotta niihin voidaan tehokkaasti puuttua.

Kuormittuminen

Työturvallisuuslaissa on useita säännöksiä, joilla pyritään ehkäisemään työstä johtuvaa työntekijälle haitallista tai vaarallista kuormittumista. Säännökset koskevat ergonomiaa, fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittavuutta sekä eräitä muita kuormittumistilanteita. Kun terveyttä vaarantava kuormittuminen on todettu, on työnantajan selvitettävä sen syyt ja ryhdyttävä toimenpiteisiin näiden tekijöiden välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Työssä jaksaminen

Työhyvinvointi edellyttää, että työ on mielekästä, turvallista ja terveellistä. Hyvä esimiestyö, työyhteisön ilmapiiri ja ammattitaito lisäävät työhyvinvointia. Työhyvinvointi on suoraan yhteydessä työssä jaksamiseen. Työhyvinvoinnista ei ole vastuussa ainoastaan työnantaja, vaan myös työntekijällä on iso vastuu esim. työkykynsä ja ammattitaitonsa ylläpitämisessä. Työssä jaksamiseen vaikuttaa myös työntekijän yksityiselämä.

Kunnollisilla työoloilla tarkoitetaan tilannetta, jolloin mm. työn määrä ja vaativuus ovat kunnossa. Työntekijällä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja työ on motivoivaa. Työyhteisössä on oltava luottamusta ja arvostusta, ja vuorovaikutuksen on oltava toimivaa.

Jos työssä jaksaminen alkaa tuottaa ongelmia, on syytä selvittää mistä vaikeudet johtuvat. Asiasta on hyvä keskustella esimiehen kanssa. Apua voi pyytää myös työsuojeluvaltuutetulta tai terveyttä uhkaavissa tai työkykyyn liittyvissä tilanteissa työterveyshuollosta. Työhön liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan ratkea pelkillä sairaslomilla, vaan asiat on syytä selvittää myös työpaikalla.

Minkälaista on työssä jaksamisesi tällä hetkellä? Testaa tästä!

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • On myös itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan.
 • Ottaa mahdolliset ongelmat puheeksi työnantajan edustajan kanssa.
 • On tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon, työsuojeluvaltuutettuun, henkilöstöedustajaan tai ammattiliittoon.
 • Testaa tästä, millä tasolla työssä jaksamisesi tällä hetkellä on!

TYÖNANTAJA

 • Huolehtii työntekijöiden turvallisuudesta sekä fyysisestä ja henkisestä terveydestä työajalla.
 • Tarkkailee työyhteisön tilaa, työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.
 • Puuttuu epäkohtiin ja huolehtii niiden korjaamisesta.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Auttaa työehtosopimuksen tulkinnassa esim. sairausajan palkanmaksun osalta.
 • On henkilöstön tukena ja apuna.
 • Kertoo työpaikan käytännöistä, kuten työterveyshuollon laajuudesta, varhaisen puuttumisen malleista ym.

AMMATTILIITTO

 • Auttaa työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
 • Tukee jäsenten työhyvinvoinnin ylläpitämistä järjestämällä tapahtumia, verkostoitumista, vertaisryhmätoimintaa, urapalveluita ym.
 • Tilanteesta riippuen apuna voivat olla asiamiehet, lakipalvelut tai työhyvinvointineuvonta.