Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Henkilöstöedustaja
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Henkilöstön edustaja on työntekijöiden edustaja yrityksen asioissa. Henkilöstön edustajalla voi olla monta nimeä, esimerkiksi luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai yt-edustaja. Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi henkilöstön edustajien rooleista.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Kaikilla työpaikoilla ei ole henkilöstön edustajaa. Juuri siksi Omaluottamusmies–palvelu on olemassa. Haluaisitko sinä toimia työkavereittesi hyväksi henkilöstön edustajana? Ota yhteyttä YTN:ään ja saat neuvoja kuinka toimia. Henkilöstön edustaminen on tärkeä luottamustehtävä.

Kaikkien kaveri? Liity liittoon.

Mikä on henkilöstön edustaja ja mitkä ovat hänen tehtävänsä?

Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja on työpaikalla henkilöstön tuki ja turva. Hän edustaa henkilöstöä työsuhdeasioissa ja avustaa työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Luottamusmies osallistuu yrityksen kehittämiseen henkilöstön näkökulmasta.

Henkilöstön edustaja on nimitys kaikille henkilöstön edustajille. Tarkempi nimike (luottamusmies, luottamusvaltuutettu, yhteyshenkilö, yt-edustaja tm.) riippuu mm. sovellettavasta työehtosopimuksesta. Esimerkiksi monille tutuin nimike luottamusmies perustuu työehtosopimukseen, kun taas luottamusvaltuutettu voidaan valita, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole. Selaamalla sivua hieman alaspäin löydät tarkemmat määritelmät henkilöstön edustajien eri rooleista.

Nimikkeestä riippumatta henkilöstön edustajan päätehtävä on aina sama: edustaa henkilöstöä. Henkilöstön edustaja on se henkilö, jonka puoleen ensimmäisenä käännytään erilaisissa työsuhteen ongelmatilanteissa, mm. sairausloman palkanmaksu, epäoikeudenmukainen kohtelu työpaikalla tai työehtoihin liittyvät asiat. Henkilöstön edustajat saavat ammattiliitoilta tukea ja koulutusta tehtävässä toimimiseen.

Kaikilla työpaikoilla ei ole nimettyä henkilöstön edustajaa. Omaluottamusmies.fi on olemassa juuri siksi, että työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin olisi saatavilla apua mahdollisimman helposti. Eri aiheiden kohdalta löydät tietoa, miten henkilöstön edustaja voi auttaa sinua.

Henkilöstön edustajien roolit

Luottamusmies

 • Valitaan työehtosopimuksen nojalla
 • Sekä valittavan että valitsijoiden tulee kuulua työehtosopimuksen solmineeseen palkansaajajärjestöön
 • Erityinen irtisanomissuoja

Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä käytävissä yt-neuvotteluissa henkilöstön edustajana toimii lähtökohtaisesti henkilöstön valitsema luottamusmies tai luottamusvaltuutettu.

Luottamusvaltuutettu

 • Valitaan työsopimuslain nojalla
 • Erityinen irtisanomissuoja

Työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Luottamusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät työsopimuslaissa ja muualla työlainsäädännössä erikseen säädettävällä tavalla. Lisäksi työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa.

Luottamusvaltuutetulla on oikeus saada laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot sekä riittävästi vapautusta työstään. Työnantajan on korvattava tästä aiheutuva ansionmenetys. Muiden tehtävien hoitamiseksi luottamusvaltuutetulle annettavasta työstä vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan kanssa.

Yhteistoimintaedustaja

 • voidaan valita, jos henkilöstöryhmän enemmistö ei voi valita tai ei ole valinnut luottamusmiestä
 • edustaa henkilöstöä vain yt-neuvotteluissa
 • kaikilla henkilöstöryhmään kuuluvilla oltava mahdollisuus osallistua valintaan
 • toimikausi 2 vuotta

Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä käytävissä yt-neuvotteluissa henkilöstön edustajana toimii lähtökohtaisesti henkilöstön valitsema luottamusmies tai luottamusvaltuutettu. Jos yrityksen jonkin henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan, tähän enemmistöön kuuluvat työntekijät voivat valita keskuudestaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhteistoimintaedustajan. Vaalin tai muun valintamenettelyn järjestävät edellä tarkoitettuun enemmistöön kuuluvat työntekijät siten, että kaikilla tähän enemmistöön kuuluvilla tulee olla tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan.

Henkilöstöryhmän työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja myös, jos he eivät ole valinneet luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua, vaikka heillä olisi siihen oikeus. Vaali tai muu valintamenettely on järjestettävä niin, että kaikilla henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä on tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan.

Työsuojeluvaltuutettu

 • valitaan työntekijöiden järjestämällä vaalilla
 • toimikausi lähtökohtaisesti kaksi kalenterivuotta
 • erityinen irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä käsiteltäessä mm. työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita. Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.

Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin.

Irtisanominen

Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, yt-edustajan tai työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen henkilöön liittyvillä perusteella vain, jos heidän edustettaviensa enemmistö antaa siihen suostumuksensa.

Työnantaja saa irtisanoa edellä mainittujen henkilöstön edustajien työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai yrityksen saneerauksen taikka konkurssin johdosta vain, jos luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Selvittää, onko työpaikalla henkilöstön edustajaa ja kuka edustajana toimii, mikäli edustaja ei vielä ole itse käynyt esittäytymässä.
 • On ongelmien tai kysymysten ilmaantuessa yhteydessä joko henkilöstön edustajaan tai ammattiliittoon.

 

TYÖNANTAJA

 • Mahdollistaa henkilöstön edustajien työskentelyn antamalla vapautusta säännönmukaisesta työajasta tehtävän hoitamista varten ja korvaamalla tarvittavat kulut.
 • Noudattaa luottamusmiesta ja luottamusvaltuutettua koskevaa eristyistä irtisanomissuojaa.

 

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Ilmoittaa työnantajalle valituksi tulemisesta vaalien jälkeen.
 • Edustaa henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja avustaa ongelmatilanteissa.
 • Osallistuu liiton koulutuksiin ja on tarvittessa yhteydessä ammattiliittoon.
 • Käy esittäytymässä uusien työntekijöiden aloittaessa.
 • Tutustuu työlainsäädäntöön ja mahdolliseen työehtosopimukseen.

 

AMMATTILIITTO

 • Auttaa ja opastaa henkilöstön edustajia mm. järjestämällä koulutuksia ja avustamalla työehtosopimuksen ja työlainsäädännön tulkinnassa.
 • Auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa, sekä työntekijöitä että henkilöstön edustajia.