Oma luottamusmies Työelämän tietopalvelu Palkka ja YT-neuvottelut Perhevapaat
Previous
Next

MISTÄ ON KYSE?

Äitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa ja mitä vielä? Lapsen saaminen tuo muutoksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Oletko tietoinen mihin olet oikeutettu? Omaluottamusmies kertoo helposti ja selkeästi miten perhevapaat muodostuvat.

VÄLITTÖMÄT TOIMET

Omaluottamusmies tarjoaa tietoa, kun perheenlisäystä on tulossa. Mikäli perhevapaat edelleen askarruttavat voit aina olla yhteydessä liittoosi.

Hoituuko? Liity liittoon.

Äidin ja isän vapaat

Isä työelämässä

 • Isä voi lapsen syntymän jälkeen olla valintansa mukaan joko perhevapaalla tai työelämässä, tai eripituisissa jaksoissa näiden välillä vaihdellen

Tilapäinen hoitovapaa

 • Kun alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on vanhemmalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi

Osittainen hoitovapaa

 • Vanhemmilla on lähtökohtaisesti oikeus osittaiseen hoitovapaaseen
  lapsen toisen kouluvuoden loppuun asti
 • Vapaan edellytyksenä on, että on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 6kk

Hoitovapaa

 • Vanhemmilla on oikeus hoitaa kotona alle 3-vuotiasta lasta

Vanhempainvapaa

 • Vanhempainvapaalle voi jäädä joko isä, äiti tai molemmat vuorotellen
 • Työnantajan kanssa voidaan sopia osittaisesta vanhempainvapaasta, jolloin
  toinen tai molemmat vanhemmista käyvät osa-aikatyössä (työnantajalla ei ole velvollisuutta suostua)

Isyysvapaa

 • Isyysvapaasta 1-18 arkipäivää voidaan pitää yhtä aikaa äidin kanssa (äidin saadessa joko äitiys- tai vanhempainrahaa)
 • Voi pitää kunnes lapsi täyttää 2 vuotta

Ilmoitus työnantajalle

 • Alkavasta isyysvapaasta tulee ilmoittaa työnantajalle 2kk ennen vapaan alkua tai kuukautta ennen, mikäli vapaan pituus on enintään 12 päivää.

Paluu töihin

 • Työnantajan on tarjottava perhevapaalta palaavalle ensisijaisesti työntekijän aikaisempaa työtä

Äitiysvapaa

 • Äitiysvapaan voi aloittaa 30-50 arkipäivää (ma-la) ennen laskettua syntymäaikaa

Ilmoitusvelvollisuus

 • Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, mutta edellytyksenä on ilmoitusaikojen noudattaminen
Piilota pieni präntti.Avaas vähän.

Ilmoitusvelvollisuus

Työnantajalle on ilmoitettava 2 kuukautta ennen äitiysvapaan alkua. Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, mutta edellytyksenä on ilmoitusaikojen noudattaminen. Kaikkiin perhevapaisiin sovelletaan kahden kuukauden ilmoitusaikaa (poikkeuksena alle 12 päivän isyysvapaa, jolloin ilmoitusaika on yksi kuukausi).

Äitiysvapaa

Äitiysvapaa alkaa 30-50 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa. Äiti päättää itse, milloin jää äitiysvapaalle. Kokonaisuudessaan äitiysvapaan kesto on 105 arkipäivää, riippumatta vapaan aloitusajankohdasta. Arkipäiviksi lasketaan kaikki muut paitsi pyhäpäivät ja sunnuntait.

Voit saada äitiysvapaan ajalta joko palkkaa tai Kelan tukea. Äitiysvapaan palkanmaksu voi perustua työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Isyysvapaa

Isyysvapaalle voi jäädä lapsen syntymän jälkeen. Vapaan pituus on 54 arkipäivää, joista 18 isä voi pitää yhtä aikaa äidin kanssa. Vapaat on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta.

Voit saada isyysvapaan ajalta joko palkkaa tai Kelan tukea. Isyysvapaan palkanmaksu voi perustua työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan. Lisäksi rekisteröidyssä parisuhteessa oleva saa isyysrahaa sukupuolestaan riippumatta, jos hän adoptoi puolisonsa lapsen tai adoptiolapsen.

Vanhempainvapaa

Äitiysvapaan jälkeen alkaa vanhempainvapaa, jonka voi pitää joko isä tai äiti tai molemmat vuorotellen. Vanhempainvapaa on palkaton ja sen kesto on 158 arkipäivää.

Osittainen vanhempainvapaa

Työnantajan kanssa voi sopia osittaisesta vanhempainvapaasta, jolloin vanhemmat käyvät osa-aikatyössä.

Sopimus on tehtävä vähintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta suostua osa-aikajärjestelyyn.

Hoitovapaa

Vanhemmalla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta työsuhteen katkeamatta. Hoitovapaa on palkatonta eikä se oikeuta vuosilomaan.

Paluu töihin

Työnantajan on tarjottava perhevapaalta palaavalle:

 1. aikaisempaa työtä
 2. aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä
 3. tai muuta työsopimuksen mukaista työtä

Osittainen hoitovapaa

Vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, pääsääntöisesti lapsen toisen kouluvuoden loppuun asti. Molemmat vanhemmat voivat olla vuorotellen osittaisella hoitovapaalla.

Osittaiselle hoitovapaalle voit jäädä, mikäli olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 6kk. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä vapaan antamisesta, jos se aiheuttaa työnantajalle merkittävää haittaa.

Tilapäinen hoitovapaa

Kun oma tai taloudessa vakituisesti asuva alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, on vanhemmalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi.

Lapsen vanhemmalla, joka ei asu samassa taloudessa, on sama oikeus. Molemmat vanhemmat/huoltajat eivät voi olla samanaikaisesti tilapäisellä hoitovapaalla.

Työnantajan pyynnöstä on myös esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteesta. Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian.

Piilota pieni präntti.

TYÖNTEKIJÄ

 • Ilmoittaa työnantajalle 2 kuukautta ennen alkavia perhevapaita.
 • Selvittää työehtosopimuksestaan, onko oikeutettu äitiys- tai isyysvapaan palkkaan (työnantajalla ei ole lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta, mutta oikeus palkkaan on neuvoteltu moniin työehtosopimuksiin).

TYÖNANTAJA

 • Muuttaa tarpeen vaatiessa raskaana olevan työtehtäviä ja työoloja.
 • Mahdollistaa työntekijälle raskaudenaikaiset neuvola- ja lääkärikäynnit työaikana ilman ansiomenetystä, mikäli tutkimuksia ei ole mahdollista suorittaa työajan ulkopuolella.
 • Ei kohtele raskaana olevaa työntekijää eriarvoisesti tai syrjivästi (työntekijää ei myöskään voi irtisanoa raskauden vuoksi).
 • Mahdollistaa työntekijälle ensisijaisesti samoihin työtehtäviin palaamisen perhevapaiden jälkeen.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJA

 • Selvittää mm. työpaikan yleisiin käytäntöihin liittyviä asioita esim. työterveyshuolto perhevapaan aikana, luontaisetujen käyttäminen, palkanmaksu äitiys- ja isyysvapaan aikana.
 • Auttaa työehtosopimuksen tulkitsemisessa.

AMMATTILIITTO

 • Auttaa ja neuvoo jäseniä työn ja perheen yhteensovittamisessa (esim. perhevapaalta paluu) sekä vanhempainvapaisiin liittyvissä asioissa.
 • Tarjoaa tarvittaessa lakipalveluita.
 • Myöntää jäsenmaksualennusta palkattomasta ajasta.
 • Tarjoaa tukea urasuunnitteluun.